Looking for participants for VR experiment

Experience virtual reality with research. A VR experiment will be conducted by Yan Feng, a PhD candidate from T&P department, Civil Engineering and Geoscience Faculty of the Delft University of Technology. This is part of her PhD project.

What is the VR experiment?

The VR experiment is to investigate pedestrian behaviour in a virtual building. We want to validate whether VR can be used as a research tool to study pedestrian behaviour. During the experiment, you will wear VR glasses and finish several tasks in the virtual environment by providing information.

When and where is it?

The experiment will be conducted from 18th- 30th November, between 9:00-17:00. Every experiment takes ca. 30 minutes to finish. The location will be at the campus of TU Delft.

Who can participate?

Anyone is welcome! If you are interested, please join by filling out the recruitment form and select an available time for you from here: https://calendly.com/y-feng/vr

Any help is valuable!

We want to recruit as many participants as possible, so please share this information with all of your colleagues and friends. All help is appreciated. If you have any questions, please feel free to contact Yan Feng, y.feng@tudelft.nlThank you!

Deelnemers gezocht voor grootschalig fietsonderzoek

Meld je direct aan, klik hier.

Waarom onderzoek naar fietsgedrag?

De meeste mensen in Nederland leren al op jonge leeftijd fietsen, en gebruiken de fiets dagelijks. De wetenschappelijke kennis over fietsen is echter nog beperkt. Het Allegro team van de Technische Universiteit Delft onderzoekt het gedrag van voetgangers en fietsers. Zo kunnen we hun voorkeuren en keuzes beter leren begrijpen. Om onverwachte invloeden uit te sluiten willen we fietsers observeren in een zogenaamde gecontroleerde omgeving. We doen dit in een groot fietsexperiment. Tijdens dit experiment worden alle fietsbewegingen geobserveerd. Daarna analyseren we deze fietsbewegingen in detail, om het fietsgedrag te kunnen beschrijven met wiskundige modellen. Deze modellen kunnen gemeentes bijvoorbeeld helpen om ontwerpen van nieuwe infrastructuur te beoordelen. Ook kunnen de modellen worden gebruikt om het effect te voorspellen van het gebruik van andere typen fietsen.

Hoe verloopt het onderzoek?

U begint met het invullen van een vragenlijst om inzicht te krijgen in persoonlijke kenmerken en fietservaring, zodat we die kunnen koppelen aan uw fietsgedrag. Uw fiets wordt van een soort nummerbord voorzien en u moet een rode pet opzetten.
Er is een 160 m lang parcours uitgezet waar u op uw eigen fiets overheen moet fietsen. Videocamera’s aan het plafond nemen alle bewegingen van de fietsers op. Deze bewegingen worden op basis van de rode pet en het nummerbord automatisch gedetecteerd.
Het experiment bestaat uit sessies van 10 minuten fietsen, afgewisseld met (korte) pauzes. In totaal zal het experiment 3-4 uur duren, waarvan ongeveer 1,5 uur daadwerkelijk gefietst wordt. Aan het eind van het experiment krijgt u een vergoeding van 35 euro in de vorm van een vvv-tegoedkaart.

Hoe deel te nemen?

U kunt zich opgeven voor het ochtend- (8:30 – 12:30) of het middagexperiment (13:30 – 17:30). Voor elk van de twee experimenten zoeken we 100 deelnemers. U dient uw eigen fiets mee te nemen. Omdat we de invloed van het type fiets willen onderzoeken, vragen we u het type fiets op te geven waarmee u mee wilt doen (een ‘normale’ fiets, een elektrische fiets, een bakfiets of een racefiets). De bevestiging van uw deelname en het type fiets dat we u willen vragen mee te nemen ontvangt u in een bevestigingsmail voor aanvang van het experiment.

U kunt zich hier registreren. We waarderen uw deelname en ontvangen u graag op 25 april in Ahoy, Rotterdam!

Participants needed for large cycling experiment

Want to sign in? Click here!

Why study cycling?

Most people in The Netherlands learn how to cycle at a young age and use their bicycle on a daily basis. However, the scientific knowledge about cycling is still limited. The ALLEGRO team of the Delft University of Technology investigates the behaviour of pedestrians and cyclists. This way, we will be able to better understand their preferences and choices. To exclude uncertain conditions we want to observe cyclists in a so-called controlled setting. We do this during a large-scale cycling experiment. During this experiment all cyclists’ movements will be observed. Afterwards, we will analyse the movements in detail, to be able to describe the cycling behaviour and to capture this behaviour in mathematical models. These models can e.g. help municipalities to evaluate designs of new infrastructure. Moreover, these models can be applied to predict the effect of the use of different types of bikes.

What will the experiment entail?

You start by filling in a questionnaire on your personal characteristics and cycling experience, which we will link to your cycling behaviour. Your bicycle will be equipped (for the duration of the experiment) with a numbered plate and you will wear a red hat.
We have set up a track of 160m length to be cycled on your own bike. Video cameras placed above the track observe all cyclists movements. These movements will be automatically detected using the numbered plate and the red hats.
The experiment consists of sessions of 10min cycling time, alternated with (short) breaks. In total, the experiment will last about 3-4h, of which you will actually cycle approximately 1.5h. At the end of the experiment a voucher (vvv-tegoedkaart) of €35 will be handed out.

How to participate?

You can register for either the morning experiment (8.30 – 12.30) or the afternoon experiment (13.30 – 17.30). We seek 100 participants for each experiment. You need to bring your own bicycle. As we want to study the effect of the bicycle type on the cycling behaviour, we ask you to indicate the type of bike you could bring to cycle (a ‘regular’ bicycle, an electric bicycle, a cargo bicycle or a racing bicycle). The confirmation of your participation and the type of bicycle we would like you to participate with will be sent to you prior to the experiment.

Registration can be done here. We appreciate your participation, and we look forward to see you in Ahoy, Rotterdam on April 25!